top of page

Algemene voorwaarden

Nynke van der Bij voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving AVG.

 

Algemene voorwaarden deelname en inschrijving

Op het moment dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden is je aanmelding definitief en gelden de onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definitie
1.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Nynke van der Bij en een cursist/opdrachtgever betreffende cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

1.2     Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Nynke van der Bij een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de training.

1.3     Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de training deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
2.1     De overeenkomst tussen Nynke van der Bij en cursist/opdrachtgever komt tot stand door:

  • ofwel invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier op nynkevanderbij.nl;

  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Nynke van der Bij aan de cursist na een telefonische aanmelding;

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Nynke van der Bij (bij in-companytrajecten);

  • ofwel een telefonisch gemaakte afspraak voor persoonlijke coaching.

2.2     De opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden

bij de totstandkoming van de overeenkomst.

​2.3     Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Nynke van der Bij.

Artikel 3 Herroeping

3.1     Er geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen voor online aankopen. Binnen deze termijn kun je, zonder opgaaf van reden, de aankoop ongedaan maken zolang de cursus nog niet heeft plaatsgevonden. Je krijgt dan het betaalde aankoopbedrag terug. Na deze bedenktermijn is restitutie niet mogelijk. Voor speciale acties met een korte looptijd is geldteruggave niet mogelijk.

3.2      Wil je een workshop of training annuleren of een online aankoop herroepen, stuur dan een mail naar nynkevanderbij@gmail.com.

Artikel 4 Annulering training door cursist/opdrachtgever
4.1 Annulering bij inschrijving cursus door cursist

4.1.1     De cursist/opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de ontvangst van de annulering is bevestigd door Nynke van de Bij. De annuleringskosten zijn afhankelijk van wanneer de annulering plaats vindt:

Annulering vindt plaats:

  • Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus: kosteloos

  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten

  • Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten

4.1.2     In geval de cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is dan niet toegestaan.

4.1.3     Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Nynke van der Bij aanmelden.

4.2 Annulering bij in-company trajecten

4.2.1     De opdrachtgever kan het in-company traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Annulering vindt plaats:

  • Meer dan 4 weken voor het begin van de cursus: kosteloos

  • 2 tot 4 weken voor het begin van de cursus: 50% van de cursuskosten

  • Minder dan 2 weken voor het begin van de cursus: volledige cursuskosten

 

4.2.2     In geval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

4.3     Annulering i.vm. Corona-maatregelen

4.3.1        Indien de cursus niet door kan gaan i.v.m. regelgeving omtrent Corona, dan krijgt de cursist of zijn/haar geld terug of kan de aanmelding doorschuiven naar een volgende datum.

4.3.2        Annulering van de coachsessie kan gratis tot 24 uur van tevoren. Binnen 24 uur wordt de sessie in rekening gebracht. Bij Corona-klachten kan de sessie online plaatsvinden. Dit alles vindt plaats in overleg met Nynke van der Bij.

Artikel 5. Annulering door Nynke van der Bij

5.1     Bij ziekte of overmacht heeft Nynke van der Bij het recht om trainingsdagen te verschuiven, met duidelijke opgave van redenen. Gemiste trainingsdagen worden dan aan het einde van de opleiding opnieuw ingepland.

5.2     Nynke van der Bij kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. De cursist/ opdrachtgever krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

5.3     Nynke van der Bij behoudt zich het recht voor om bij te weinig deelnemers een cursus te annuleren of door te schuiven naar een later tijdstip. Op het moment dat je hiervan bericht krijgt heb je de mogelijkheid om binnen 1 week de cursus kosteloos te annuleren. Eventueel betaald cursusgeld zal dan teruggestort worden.

Artikel 6. Facturering en betaling

6.1     Facturering en betaling voor cursisten:

6.1.1  Betaling van een cursus gaat via de website betaalsysteem. De cursist krijgt na de tijd een factuur toegestuurd.

6.1.2  Voor de jaaropleidingen kan een factuur gestuurd worden. De factuur moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding overgemaakt te worden ovv het factuurnummer. In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. 

6.1.3  Betaling voor persoonlijke coaching: per maand ontvang je een factuur per mail. Met het verzoek die z.s.m. te voldoen.

6.2 Voor in-companytrajecten:

6.2.1   Nynke van der Bij brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste trainingsdag, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door Nynke van der Bij.

6.2.2   De opdrachtgever is bij niet-tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Nynke van der Bij.

6.2.3   Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 7. Prijzen

7.1     Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd.

7.2     De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Nynke van der Bij heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1     Nynke van der Bij spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

8.2     Nynke van der Bij is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingsgelden per schadeveroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
8.3     Nynke van der Bij is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4     Nynke van der Bij is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
8.5     Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Nynke van der Bij en cursist/opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Groningen.

Artikel 9. Auteursrecht

9.1     Het auteursrecht op door Nynke van der Bij uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Nynke van der Bij, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen.

9.2     Zonder uitdrukkelijke toestemming van Nynke van der Bij mag de cursist/opdrachtgever geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Nynke van der Bij heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid
10.1     De door de deelnemer verstrekte informatie wordt door Nynke van der Bij, diens personeel en/of voor Nynke van der Bij werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Nynke van der Bij conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

bottom of page